INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ


01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
Instytut

Informujemy

Informujemy, że Instytut Mechaniki Precyzyjnej nie jest już Jednostka Notyfikowaną do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych. Na podstawie art. 62zm., pkt.6 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 544), Instytut Mechaniki Precyzyjnej jest obecnie w trakcie procesu przekazywania rejestru numerów rejestracyjnych wyrobów pirotechniki widowiskowej. Do zakończenia ww. procesu informacje o rejestrze są dostępne w Zakładzie Certyfikacji.


We inform that Institute of Precision Mechanics is no longer a Notified Body to Directive 2013/29/EU of European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pyrotechnic article. Acc. To Polish regulation from 13 of April 2016 Dz.U., poz.544, art.62 zm., p.6 the process of passing the registry of registration numbers for pyrotechnic articles is ongoing. Until finished, information regarding registry can be obtained in Certification Department.