» Strona główna » Zakłady naukowe

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

Działalność merytoryczna

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, jeden z najstarszych i najbardziej znanych Instytutów w Polsce, jest placówką badawczo-rozwojową, która zajmuje się metodami uszlachetniania wyrobów metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie właściwości mechanicznych, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie w procesie tarcia.

Instytut prowadzi prace naukowe i techniczne, których celem jest przede wszystkim opracowanie nowych technologii, a także prace usługowe i wdrożeniowe. m. in. Instytut oferuje:

 • technologie przygotowania mechanicznego i chemicznego powierzchni pod powłoki ochronne wraz z urządzeniami i preparatami;
 • technologie nakładania powłok galwanicznych, lakierniczych, metalizacyjnych i zanurzeniowych oraz preparaty do ich realizacji;
 • technologie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn oraz realizację tych procesów w skali półtechnicznej;
 • prace z zakresu wytrzymałości materiałów, w tym m.in. badania zmęczeniowe, tarcia oraz pomiaru naprężeń;
 • czystsze technologie produkcyjne i oczyszczania ścieków w obróbce powierzchniowej metali.

Prowadzenie powyższych prac umożliwia posiadanie przez Instytut nowoczesnej, systematycznie odnawianej poprzez nowe zakupy, laboratoryjnej aparatury badawczej, takiej jak:

 • zestaw komór do badania odporności korozyjnej metali, powłok metalowych i niemetalowych f-my Q-Panel (USA) i Hereaus (Niemcy),
 • zestaw do badań elektrochemicznych procesów korozyjnych i powłok f-my Solartron (Anglia),
 • maszyna wytrzymałościowa Instron-Wolpert 8801-100 kN (Anglia),
 • aparat do przeprowadzania testu zarysowania "Revetes" f-my CSEM (Szwajcaria),
 • mikroskop elektronowy JEOL z przystawką ISIS-300 do oznaczania pierwiastków w mikroobszarach f-my Oxford-Instruments (Anglia).

Instytut jest również sam twórcą i producentem nowoczesnej aparatury badawczej, m.in. posiadającego bardzo wysokie uznanie, oryginalnego stanowiska badawczego do pomiaru grubości warstw wierzchnich Kulotetster oraz pracujących na zasadzie prądów wirowych aparatów WIROTEST umożliwiających ocenę grubości i twardości warstw wierzchnich.

Stan organizacyjny

Podstawowa działalność Instytutu (naukowa, wdrożeniowa i usługowa) realizowana jest w następujących zakładach badawczych:

 • Zakładzie Certyfikacji,
 • Zakładzie Korozji i Technologii Antykorozyjnych,
 • Zakładzie Galwanotechniki i Ochrony Środowiska,
 • Zakładzie Obróbki Cieplnej,
 • Zakładzie Technologii Wyprzedzających,
 • Zakładzie Wytrzymałości Eksploatacyjnej,
 • Zakładzie Techniki Specjalnej,
 • Zakładzie Powłok Ochronnych.

Laboratoria Instytutu wykonują badania w oparciu o normy PN, ISO, EN, DIN, ASTM oraz procedury akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Integralną częścią Instytutu jest Rada Naukowa, która posiada uprawnienia i nadaje stopnie naukowe doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynierii materiałowej.

Dla zapewnienia prawidłowej działalności i kompleksowej obsługi Instytut posiada własne zespoły radców prawnych i rzeczników patentowych zapewniających pełną obsługę prawną i zabezpieczenie interesów Instytutu, dział informacji naukowo-technicznej dostarczający literaturę naukową oraz gromadzący informacje naukowe w komputerowych bankach danych, a także dział analiz ekonomicznych i sprzedaży zapewniający właściwy dobór prac naukowych pod względem ekonomicznym oraz akwizycję i korzystne warunki ich sprzedaży.

Współpraca z krajowymi placówkami naukowymi oraz z zagranicą

Instytut bardzo ściśle współpracuje z polskimi placówkami naukowymi: wyższymi uczelniami technicznymi, instytutami Polskiej Akademii Nauk oraz instytutami branżowymi. W ramach tej współpracy Instytut prowadzi wspólne prace badawcze oraz sprzedaje własne opracowania i wyroby. Współpracę taką Instytut prowadzi m.in. z Politechniką Warszawską, Politechniką Poznańską, Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Instytutem Podstawowych Problemów Technicznych Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Elektrotechniki, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, Instytutem Problemów Jądrowych oraz Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych.

Współpracę międzynarodową Instytut realizuje poprzez wspólną produkcję, usługi i handel z firmami z którymi związany jest kapitałowo, bezpośrednią sprzedaż własnych technologii, urządzeń i usług oraz poprzez współpracę naukowo-techniczną.

Instytut związany jest kapitałowo m.in. z następującymi niemieckimi firmami:

 • CHEMETALL (wspólna produkcja i handel wyrobami przeznaczonymi do chemicznej obróbki powierzchni),
 • WAGNER (wspólna produkcja i handel palnikami olejowymi i gazowymi, kotłami wodnymi i powietrznymi oraz aparaturą kontrolno-pomiarową),
 • BREMER PAPIERCHEMIE GmbH (wspólna produkcja i handel farbami i preparatami antykorozyjnymi).

Instytut, posiadając uprawnienia biura handlu zagranicznego, od wielu lat sprzedaje własne opracowania i wyroby zakładom przemysłowym za granicą (m.in. w Niemczech, Rosji, Chinach, Czechach i Ukrainie). Przedmiotem sprzedaży były przede wszystkim specjalistyczne stanowiska do obróbki cieplnej metali oraz aparatura kontrolno-pomiarowa.

Szczególną wagę we współpracy międzynarodowej Instytut przywiązuje do współpracy naukowo-technicznej, przyspieszającej i podnoszącej poziom prowadzonych badań. Aktualnie Instytut współpracuje z kilkunastoma placówkami naukowymi i laboratoriami dużych zakładów przemysłowych, m.in. z:

 • Institute for Product Development, Technical University (Lyngby - Dania),
 • >Uniwersytetem Technicznym (St.Petersburg - Rosja),
 • Instytutem Technologii Lotniczej (Rybińsk - Rosja),
 • Instytutem Spawalnictwa im.E.O.Patona (Kijów - Ukraina),
 • Nitrex Metal Inc.(Quebec - Kanada),
 • IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH (Drezno - Niemcy),
 • Komisariatem Energii Atomowej (Fantanay aux Roses - Francja),
 • Fizyko-Technicznym Instytutem Białoruskiej Akademii Nauk (Mińsk - Białoruś),
 • Instytutem Fizyko-Mechanicznym Ukraińskiej Akademii Nauk (Lwów - Ukraina),
 • Pye Metallurgical Consulting Inc. (Meadville, PA, USA),
 • Instytutem Korozji i Ochrony Metali (Shenyang - Chiny).

Instytut bierze również udział w dużych, międzynarodowych programach badawczych, m.in. w programie Education in Ecological Surface Finishing (TEMPUS JEP) oraz Cleaner Techology and Eco - Menagement Transfer Programme for the Electroplating Industry in Poland.

Działalność promocyjna

Instytut prowadzi szeroką działalność informacyjną o własnych opracowaniach naukowych i inżynierskich zarówno w ramach przedsięwzięć organizowanych siłami własnymi, jak i poprzez uczestnictwo w pracach realizowanych przez inne, krajowe i zagraniczne, instytucje.

Upowszechnianie opracowań prowadzone jest przede wszystkim w ramach organizowanych własnych konferencji i seminariów naukowo-technicznych. Rocznie Instytut organizuje 5 - 8 krajowych i zagranicznych konferencji i seminariów, ostatnio min. międzynarodową konferencję "Inżynieria Powierzchni'97, Technologie - Urządzenia - Badania oraz 7 Międzynarodową Konferencję Shot-Peening"."

Instytut prezentuje również swoje osiągnięcia na międzynarodowych targach i wystawach, uzyskując m.in. złoty medal z honorowym wyróżnieniem jury na Światowym Salonie Wynalazków i Inowacji "Brussels-Eureka-95" w Brukseli za "Opracowanie procesu separacji i utylizacji padów z kabin lakierniczych", brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków "IENA-95" w Norymberdze za "Metodę aluminiowania zanurzeniowego ALUZAN" oraz złoty medal na VI Targach Innowacji w Londynie w 1998 r. za "Technologię nakładania galwanicznych powłok stopowych nikiel-wolfram". Ofertę Instytutu w zakresie inżynierii powierzchni zaprezentowano także na "Światowej Wystawie Chemitech Word Expo'98" w Mumbaju .

Również w konkursach krajowych Instytut notuje systematycznie sukcesy. W roku 1999 za "Opracowanie wieloskładnikowej warstwy powierzchniowej odpornej na zużycie i korozję, wytwarzanej w warunkach wyładowania jarzeniowego" twórcy otrzymali tytuł "Mistrza Techniki 1999".

Ośrodek Szkoleniowy Instytutu prowadzi intensywną działalność szkoleniową, organizując kursy specjalistyczne dla pracowników z przemysłu Średnio rocznie organizuje się 3-5 kursów, m.in. "Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją", "Mechaniczne przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie", "Powłoki dekoracyjno-ochronne miedź-nikiel-chrom", "Oczyszczanie ścieków z galwanizerni, odzysk surowców i czystsze technologie galwaniczne" oraz "Obróbka cieplna w próżni metali kolorowych i stali specjalnych".

Instytut prezentuje swój dorobek poprzez publikowanie artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, takich jak: "Journal of Materials Science", "Surface Coatings Technology", "Galvanotechnik" i innych oraz w kilkunastu czasopismach krajowych. Referaty naukowców Instytutu wygłaszane na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowo-technicznych publikowane są w materiałach konferencyjnych. W roku 1998 opublikowanych zostało 97 referatów z 34 konferencji.

Instytut sam również jest wydawcą kwartalnika naukowo-technicznego "Inżynieria Powierzchni" oraz książkowych monografii naukowych. "Inżynieria Powierzchni" jest czasopismem ogólnopolskim, w którym publikowane są również prace autorów zagranicznych. Monografie prezentują m.in. prace habilitacyjne pracowników Instytutu.

Instytut bardzo aktywnie uczestniczy w międzynarodowej i krajowej działalności normalizacyjnej. Pracownicy Instytutu prowadzą podkomitet ISO (ISO/TC107/SC7) "Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Badania korozyjne" oraz cztery krajowe Normalizacyjne Komisje Problemowe (w zakresie korozji i ochrony przed korozją, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stopów żelaza, mechanicznych urządzeń zabezpieczających oraz jakości wody) . Komisje przygotowują, opiniują i zgłaszają projekty norm do ustanowienia przez Polski Komitet Normalizacyjny. W 1998 r. Instytut zorganizował Seminarium "Stan aktualny i program wprowadzania w Polsce Norm Europejskich dotyczących ochrony przed korozją".

Pracownicy Instytutu uczestniczą również w pracach różnych międzynarodowych organizacjach naukowo-technicznych, np. w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Obróbki Cieplnej i Inżynierii Powierzchni (IFHT) oraz Międzynarodowym Komitecie Naukowym Shot-Peening (ICSP)