» Strona główna » Zakłady naukowe

Zakład Techniki Specjalnej - ZT

kierownik mgr inż. Rafał Filipek
tel.: 22 560 25 57
e-mail: rafal.filipek@imp.edu.pl

Zakład Techniki Specjalnej realizuje badania i prace naukowo-badawcze w zakresie techniki specjalnej, materiałów wybuchowych oraz mechanicznych urządzeń zabezpieczających i lekkich przegród budowlanych. Prace obejmują etapy: analiz wstępnych; opracowania założeń i wymagań; komputerowego wspomagania procesu projektowania i sporządzania dokumentacji technicznej; opracowań modelowych i prototypowych; badań podstawowych; oraz kończą się produkcją wyrobu w przemyśle.
Wysoko wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem zajmuje się także sporządzaniem ekspertyz i opinii. Pracownicy zakładu prowadzą szkolenia w obszarach działalności koncesjonowanej i mechanicznych urządzeń zabezpieczających. Zakład od lat współpracuje z instytutami badawczymi, jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w różnych gałęziach przemysłu.
W ramach Zakładu działalność prowadzi Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych (certyfikat akredytacji PCA - AB 035).

Zakres działalności zakładu

 • Prace naukowo-badawcze w zakresie techniki specjalnej, m.in. uzbrojenia, amunicji, osłon balistycznych, materiałów wybuchowych, mechanicznych urządzeń zabezpieczających oraz lekkich przegród budowlanych;
 • Działalność koncesjonowana w dziedzinie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz technologiami o przeznaczeniu policyjnym i/lub wojskowym (Koncesja MSWiA Nr B-077/2007);
 • Dokumenty transportowe ADR dla wyrobów pirotechniki widowiskowej;
 • Ekspertyzy, opinie i szkolenia w obszarach działalności zakładu;
 • Działalność normalizacyjna w dziedzinie mechanicznych urządzeń zabezpieczających, prowadzenie prac komitetu technicznego PKN Nr 273;
 • Udział w pracach stowarzyszeń i izb gospodarczych.

Wyposażenie

 • Linia strzelnicza; Aparatura balistyczna;
 • Stanowisko do zapisu i analizy szybko zachodzących zjawisk fizycznych;
 • Stanowiska do badań trwałościowych i wytrzymałościowych
 • Stanowiska do badań okuć budowlanych (zamków i kłódek);
 • Stanowiska do badań odporności wyrobów na włamanie;
 • Ciśnieniowa komora powietrzno-deszczowa;
 • Zamrażarka i cieplarka laboratoryjna;
 • Prasa hydrauliczna;
 • Laserowy ploter grawerujący.

Oferta

 • Prowadzenie badań wyrobów objętych zakresem akredytacji Laboratorium AB 035:
  Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości;
  Zamki wysokiego bezpieczeństwa (HSL);
  Kłódki wraz z osprzętem, wkładki bębenkowe, zamki i zaczepy, tarcze drzwiowe, urządzenia do drzwi i zamknięć;
  Wyroby warstwowe ze szkła i tworzyw sztucznych;
  Okna, drzwi, żaluzje, kraty oraz inne zamknięcia.
 • Badanie nietypowych mechanicznych urządzeń zabezpieczających.
 • Projektowanie i weryfikacja eksperymentalna konstrukcji urządzeń specjalnych.
 • Opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii w obszarach działalności zakładu.
 • Opiniowanie w sprawie spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych (WTO) podczas wytwarzania i obrotu bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2002 Nr 19 poz. 193 z późn. zm.).
 • Opracowywanie danych technicznych do potwierdzenia kodu klasyfikacyjnego zgodnie z ADR dla wyrobów pirotechniki widowiskowej.
 • Nadawanie kodu klasyfikacyjnego i wystawianie świadectwa klasyfikacji na zgłoszone wyroby zgodnie z ADR (Dz.U. z 2011 nr 227 poz. 1367 z późn. zm.).
 • Grawerowanie tabliczek znamionowych dla wyrobów certyfikowanych przez IMP.
 • Prowadzenie szkoleń:
  Wykonywanie i kierowanie działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu bronią, amunicja oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2002 Nr 173, poz. 1415 z późn. zm.).
  Mechaniczne urządzenia zabezpieczające.
 • Uznawanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz.U. z 2013 poz. 377):
  pirotechnika,
  rusznikarza,
  specjalisty ds. oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,
  technika oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,
  operatora urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych.

Kontakt

 • Kierownik Zakładu: mgr inż. Rafał Filipek
  tel.: 22 560 25 57; fax: 22 560 29 22
  e-mail: rafal.filipek@imp.edu.pl
 • Kierownik Laboratorium: mgr inż. Jerzy Chytła
  tel.: 22 560 29 20; fax: 22 560 29 22
  e-mail: jerzy.chytla@imp.edu.pl
 • Sekretariat: Paweł Stolarski
  tel.: 22 663 43 14; 22 560 25 40; fax: 22 560 29 22
  e-mail: pawel.stolarski@imp.edu.pl

W ramach zakładu ZT działa - Laboratorium badań mechanicznych urządzeń zabezpieczających i lekkich przegród budowlanych LB-1

kierownik laboratorium mgr inż. Jerzy Marek Chytła
tel.: 22 663 43 14; 22 560 29 20; fax.: 22 560 29 22
e-mail: marko@imp.edu.pl

kierownik techniczny laboratorium Marcin Proczka
tel.: 22 560 25 20; fax.: 22 560 29 22
e-mail: marcin.proczka@imp.edu.pl

Laboratorium Badań
Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
i Lekkich Przegród Budowlanych
(LB-1)

CERTYFIKAT AKREDYTACJI
AB 035


Nazwa i adres laboratorium
Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych (LB-1)
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Dziedzina/obiekt badań:
Badania mechaniczne wyrobów budowlanych, metali, szkła i ceramiki Badania właściwości fizycznych wyrobów, materiałów i obiektów budowlanych, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali i kompozytów, wyposażenia wojskowego, materiałów wybuchowych, amunicji, wyrobów pirotechniki widowiskowej.
Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań
J/5; J/11; J/12; N/5; N/8; N/15; N/17

Zakres akredytacji laboratorium LB-1

Badania mechanicznych urządzeń zabezpieczających i lekkich przegród budowlanych obejmują wyroby:

 • urządzenia do przechowywania wartości: pojemniki, kasetki i skrytki, szafy, drzwi skarbcowe, elementy do budowy pomieszczeń skarbcowych i skarbców, skarbce,
  - Badania prowadzone w oparciu o wymagania norm PN-EN 1143-1; PN-EN 1143-2; PN-EN 14450
 • zamki skarbcowe
  - Badania prowadzone w oparciu o wymagania normy PN-EN 1300
 • zamki do wyrobów budowlanych
  - Badania prowadzone w oparciu o wymagania norm PN-EN 1303; PN-EN 12209
 • kłódki
  - Badania prowadzone w oparciu o wymagania normy PN-EN 12320
 • okucia budowlane
  - Badania prowadzone w oparciu o wymagania normy PN-EN 1906
 • materiały konstrukcyjne, konstrukcje oraz szyby o zwiększonej odporności na włamanie, odporne na przestrzeliwanie pociskami broni palnej
  - Badania prowadzone w oparciu o wymagania norm PN-EN 1063; PN-EN 1523
 • drzwi, okna, rolety, bramy, żaluzje i inne w tym o zwiększonej odporności na włamanie i przeciwpożarowe
  - Badania odporności na włamanie prowadzone w oparciu o wymagania norm PN-EN 1628; PN-EN 1629; PN-EN 1630
 • urządzenia do przechowywania nośników informacji - odporne na ogień, szok termiczny, spadek z wysokości, wilgoć, pole magnetyczne, eksplozje, erozje gazów, oraz włamanie,
 • inne nietypowe mechaniczne urządzenia zabezpieczające.